Analiza ilościowa LC-MS/MS

PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ Analiza ilościowa LC-MS/MS
 • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
 • LOKALIZACJA Łódź
 • CZAS SZKOLENIA 3 dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW do 5 osób
 • APARATURA SCIEX QTRAP LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Analiza ilościowa LC-MS/MS – szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów wykorzystujących systemy LC-MS/MS do analiz ilościowych. W trakcie szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Kalibracja spektrometru typu potrójny kwadrupol
 • Tworzenie i optymalizacja par MRM
 • Optymalizacja parametrów źródła jonów
 • Optymalizacja parametrów chromatograficznych
 • Przygotowanie próbki na przykładzie krwi pobranej na próbniki Mitra® (VAMS)
 • Efekt matrycowy, standardy wewnętrzne (ISTD), krzywe matrycowe
 • Walidacja metody ilościowej
 • Raportowanie wyników

Celem szkolenia jest przedstawienie użytkownikom procedur oraz możliwości systemu LC-MS/MS i oprogramowania do uzyskania czułości, selektywności, precyzji i powtarzalności w analizach ilościowych przy jednoczesnym możliwie jak najszerszym szerokim zakresie liniowym stężeń.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 • Budowa potrójnego kwadrupola, jonizacja, skanowanie MRM i sMRM, chromatografia, multimetody

Część praktyczna:

 • Kalibracja Q1/Q3 (10 Da/s), MS/MS – rozdzielczość, m/z, intensywność.
 • Tworzenie i optymalizacja par MRM (manualna, semi-automatyczna, automatyczna)
 • Optymalizacja źródła jonów – T-concector oraz FIA
 • Gradient vs izokrat, dozowanie, dobór kolumny, dobór temperatury, inne ważne parametry
 • Stworzenie i optymalizacja metody LC-MS/MS.
 • Jak dbać o czystość MS – programowanie czasu jonizacji, zawór wielodrożny, czyszczenie źródła jonów i frontu urządzenia

Przygotowanie próbek w czystym rozpuszczalniku (krzywa wzorcowa, QC, solvent, solvent+ISTD, próby badane), sekwencja analiz na noc.

Cześć praktyczna – przygotowanie prób krwi pełnej (Mitra®):

 • Przygotowanie krzywych wzorcowych matrycowych
 • Przygotowanie prób kontroli jakości (QC) w trzech stężeniach
 • Przygotowanie prób ślepych (bez ISTD oraz z ISTD).
 • Przygotowanie prób do wyznaczenia odzysku („pre-spiked” i „post-spiked”)
 • Przygotowanie prób badanych

Cześć teoretyczna:

 • Próbki w matrycy – omówienie efektu matrycowego i sposobów jego niwelowania.
 • Optymalizacja metody przygotowania próbki i metody LC-MS/MS

Cześć praktyczna:

 • Ekstrakcja prób z próbników Mitra® do analizy LC-MS/MS.
 • Sekwencja analiz przygotowanych prób na noc

Cześć teoretyczna:

 • Walidacja metody ilościowej LC-MS/MS

Część praktyczna:

 • Oprogramowanie – algorytmu integracji danych, wygładzanie sygnału, ważenie.
 • Krzywe matrycowe vs krzywe w rozpuszczalniku, wpływ ISTD (Sciex OS)
 • Walidacja metody – kryteria walidacji, wyznaczenie LOD, LLOQ, ULOQ, liniowość, zakres roboczy metody, powtarzalność, odzysk.
 • Sporządzenie skróconych raportów walidacyjnych
 • Raportowanie wyników z prób badanych – raport vs eksport danych do Excel.
 • Podsumowanie i dyskusja.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu – skontaktuj się z nami.