Analityka LC-MS/MS w toksykologii – czy wysoka rozdzielczość ma znaczenie?

 

Analityka LC-MS/MS w toksykologii – czy wysoka rozdzielczość ma znaczenie?

Rafał Szewczyk1

 1LabExperts Sp. z o.o., Gdańsk

Abstrakt

Tandemowa spektrometria mas w połączeniu z separacją chromatograficzną (LC-MS/MS) stała się obecnie jedną z najbardziej popularnych metod instrumentalnych wykorzystywanych w wielu dziedzinach nauk, zarówno na etapie prac badawczych, rozwojowych jak i rutynowych analiz. Technika LC-MS/MS pozwala na wykonanie celowanych analiz ilościowych i jakościowych lub analiz niecelowanych pozwalając na wielopoziomową charakterystykę badanej próbki pod kątem obecności od setek do tysięcy substancji w jednej analizie. Złotym standardem w analizach celowanych są niskorozdzielcze spektrometry typu potrójny kwadrupol (QqQ) gdzie typowo stosuje się skanowanie MRM charakteryzujące się przede wszystkim wysoką czułością, specyficznością i szerokim zakresem dynamicznym. Pomimo wysokiej specyficzności skanowanie MRM w niektórych przypadkach jest niewystarczające do jednoznacznego potwierdzenia obecności substancji ze względu na różnorodne efekty matrycowe m.in.: fałszywie dodatnie sygnały, podwyższone tło lub zmiany we wzajemnym stosunku mierzonych par MRM, pogłębiające się szczególnie w niskich stężeniach badanych substancji w próbie. Rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie do identyfikacji lub potwierdzenia obecności substancji systemów wysokiej rozdzielczości HR-MS/MS. Nowoczesne tandemowe spektrometry HR-MS/MS oparte o konstrukcje kwadrupolowe oraz analizatory czasu przelotu (QqTOF) charakteryzują się bardzo wysoką szybkością skanowania oraz liniowością tożsamą z urządzeniami QqQ.

Przewagi HR-MS/MS zostaną zilustrowane przykładami wyników celowanych analiz ilościowych (skanowanie MRMhr) substancji stosowanych w dopingu oraz psychoaktywnych z jednoczesnym wielopoziomowym potwierdzaniem obecności tych substancji na podstawie defektu masy mierzonego w systemie HR-MS/MS na poziomie przeszukiwania i dopasowania widm MS/MS (bazy danych), wybranego jonu prekursorowego i fragmentacyjnego oraz rozkładu izotopowego substancji. W przypadku analiz jakościowych przedstawione zostaną wybrane przykłady wykorzystania danych HR-MS/MS (metodyka DDA i DIA) do określenia składu nieznanej substancji lub niecelowanego przeszukiwania prób biologicznych pod kątem identyfikacji substancji psychoaktywnych, leków lub innych substancji toksycznych w analizach bieżących i retrospektywnych.

< Powrót